Svarttrost overvintrer i økende grad i Norge, spesielt på Vestlandet. Det plutselig væromslaget til kaldt vær med stort snøfall de siste ukene har gjort det vanskelig, og vi er spent på hvordan det vil slå ut på resultatene i Hagefugltellingen. Foto: Frode Falkenberg/ Norsk Ornitologisk Forening.

Helga 30.-31. januar blir Hagefugltellingen gjennomført i hele Norden. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som er ansvarlig for tellingen her til lands. I en vinter full av restriksjoner på grunn av korona, så må vel dette være midt i blinken som en hyggelig aktivitet for hele familien.

Det er 14. gang at NOF arrangerer Hagefugltellingen. I fjor fikk vi rapporter fra nesten 10 000 fôringsplasser. Det ble rapportert nesten en halv million fugler! På grunn av koronasituasjonen har folk endret sin adferd og mange bruker naturen mer enn før. I tillegg må folk være mer hjemme og mange har av den grunn startet med fugleforing eller intensivert denne interessen, som gjenspeiler seg i økning i medlemsmassen i foreningen. Vil dette også gjøre at vi får flere rapporter under Hagefugltellingen i år? Vi håper det.

Målet er å spre interesse for fugler og natur

Målet med Hagefugltellingen er å skape interesse og øke kunnskapen om fugler og natur og vise at fugleforing er en underholdende og lærerik aktivitet. Mange av de som mater fugler synes det er morsomt å få delta i et stort prosjekt som samler informasjon om våre vinterfugler. Det at telleresultatet til «Kari» på 90 år og «Marte» på 14 år blir verdifulle data for å gi oss et bilde av bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter, gir Hagefugltellingen en egen dimensjon. Alle innmeldte observasjoner er like viktige samme om man registrerer null fugler eller femti!

Trender og klimaendringer

Ser man på resultatene over de 13 årene tellingen har foregått så viser vår vanligste vinterfugl, kjøttmeis, en klar tilbakegang. Den er fortsatt så vanlig at folk ikke tenker over dette, men tallene viser at gjennomsnittlig antall kjøttmeis ved foringsplassene har gått gradvis nedover fra ti fugler per foringsplass til sju. Også andre meisearter viser tilbakegang. Det blir spennende å se om denne negative trenden fortsetter også i år. En av årsakene til mange spurvefuglers tilbakegang kan være den store nedgangen i mengden av insekter. Fuglene er veldig avhengig av å ha nok larver og insekter for å mate sine unger for å unngå stor ungedødelighet.

Klimaet har gjennom en årrekke gått i retning av mildere og mer snøfattig vintre her til lands. Naturen påvirkes av dette og blant enkelte fuglearter ser man tydelige endringer i utbredelse, mens en del arter som normalt trekker ut av landet i økende grad velger overvintring. 

Går man noen tiår tilbake så var stillits og kjernebiter fugler som hadde sin hoved utbredelse rundt Oslofjorden. De senere år har begge disse artene dukket opp på nye steder og brer seg ut over landet både i vestlig og nordlig retning. Spettmeis og pilfink er andre arter som har vist stor framgang.

Svarttrost, rødstrupe, gjerdesmett og munk er arter hvor størstedelen av bestanden trekker ut av landet på høsten, men stadig flere prøver nå å overvintre. Dette vil ha en fordel på våren for å okkupere de beste hekkeplassene før deres artsfrender dukker opp, men blir de overrasket av stort snøfall og kulde kan en overvintring få katastrofale følger.

Regionale forskjeller

På landsbasis er det alltid kjøttmeis, blåmeis og skjære i nevnte rekkefølge som er de fugleartene med størst utbredelse. Men det er ellers store regionale forskjeller. Vestlandet har på grunn av mildt og snøfattig klima mest fugl og flest arter. Dette avtar dess høyere opp i terrenget og dess lenger nord man kommer. Svarttrost og rødstrupe er vanlig forekommende arter på Vestlandet, men så godt som helt fraværende i det kalde og ofte snørike klimaet i Innlandet og i Nord-Norge.

Invasjonsarter

Enkelte år når frøsettingen er dårlig i de store skogene i nordlige Russland, Finland og Sverige kan vi få masseinnvandring av fugler fra øst. Dette gjelder arter som gråsisik, grønnsisik, dompap, grønnfink, flaggspett med flere. Nå i vinter slår dette motsatt vei da mangel på gode frøforekomster her til lands gjør at disse artene opptrer i svært små antall.

Stor interesse for mating av fugler

Det er stor interesse for å mate fugler i Norge. Årlig selges ca. 18 000 tonn med villfuglmat. Det er ca. 400 000 nordmenn som hjelper våre små fjærkledde venner med mat nå i vinterhalvåret. Å gi fuglene mat skaper liv og farger i de kalde omgivelsene nå vinterstid.For å ha mulighet til å oppleve mange forskjellige fuglearter er det viktig med variert mat på foringsplassen, og at det finnes mat både på bakken, i trærne og på fuglebrettet.

Vinteren er selve flaskehalsen for alt liv i naturen. Mye snø og kuldeperioder kan medføre at mange dør. Selv om våre overvintrende fugler er skapt for å klare seg gjennom det harde vinterklimaet her nord, så sier det seg selv at en fòringsplass kan gjør livet enklere og i tillegg gi oss mennesker gode opplevelser og underholdning.

Hva skal telles?

Hagefugltellingen foregår ved at man noterer antall fugler av hver art som blir sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på en dag. Det skal noteres det høyeste antall man ser på en gang av hver fugleart. Ser man fugler som flyr over nærområdet, evt. andre observasjoner gjort under tellingen kan det også noteres. Det samme gjelder de pattedyr som måtte dukke opp, som blant annet ekorn og rådyr. Hvor mye innsats man vil legge i tellingen bestemmer hver enkelt. Fugletellingen skal legges inn på Fuglevennens hjemmeside. Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres oppdateres med en gang noen har lagt inn sine observasjoner. 

Er folk bortreist den aktuelle helgen og for de skoler og barnehager som deltar, er det mulig å legge inn sine observasjoner en gang i tiden mellom 23. januar til og med 7. februar. 

Rapporter fra hagen din her

Oppsummering Hagefugltellingen 2020, for kommuner, fylker og landsoversikt: 
https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/resultater/?periode=hagefugl%2F2020&side=arter

Fra en tidligere ekskursjon på Ona. Foto: Steinar Melby

Fredag 17. april 2020:

På grunn av Covid-19, og smittefare, har styret i NOF MR vedtatt å utsette Årsmøtet til etter sommeren. Vi avlyser også alle turene som er planlagt i vår, og kommer tilbake med nye spennende turer til høsten.

Vi beklager at vi ser oss nødt til å gjøre dette, men vi får delta i dugnaden for å redusere smitterisikoen til et minimum.

Vi ønsker dere alle en flott fuglevår !

Mvh Styret i NOF MR

------------

Vårprogrammet for NOF Møre og Romsdal er klart. Programmet finner du både i vår Googlekalender på denne siden (trykk på «Søk etter flere» i denne, hvis du ikke ser noen), i en link til PDF-dokument med hele vårprogrammet samlet og som arrangementer på vår facebookside.

pdfVi legger også en link til PDF-dokumentet her

 

Tor og Øystein Aalbu på Smølatelling 2020. Foto: Tore Hals

Den årlige vinterfugltellingen på Smøla, utført av medlemmer i NOF Møre og Romsdal i regi av NINA, ble i år gjennomført over tre lørdager i februar. Vanligvis blir de fleste sonene opptelt i løpet av ei helg, men mannskapsmangel gjorde at det gikk med tre helger denne gangen, før alle sonene var gjennomgått.

Første telling var lørdag 08. februar.  Fire personer deltok og vi tok østsiden og delvis nordsiden,  fra Vikan til Brennskaget.
Andre telling var  lørdag 15.februar. To personer deltok og sonene på sør Smøla bortsett fra Edøy og Kuli ble telt.
Tredje telling var lørdag  07.mars.  Resten av tellesonene ble telt opp. Veiholmen og på begge sider av veien ut til Veiholmen i tillegg til svaene rundt Kuli og Edøy. Fem personer deltok denne lørdagen.

Alle telledagen hadde svært gode telleforhold. Foruten en del dårlige tall på bl.a ærfugl (se statistikken så ser man en klar invasjon av båndkorsnebb og også 1 stk konglebit)

Link til telleresultat (regneark)

Flere bilder fra tellingene

Alle bilder: Tore Hals

View the embedded image gallery online at:
https://nofmr.no/artikler?start=33#sigProIddc0be4a5a4

Bli med på Hagefugltellingen 2020. Foto: Frode Falkenberg

I år går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 25. og søndag 26. januar.

For at skoler, barnehager o.l. skal kunne bli med har vi også inkludert uken før og etter selve helgen (18. januar til 2. februar).

Noter fuglene du ser i hagen din i løpet av en økt, og legg inn det du har sett i løpet av dagen på internett etterpå.

Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også!

Du rapporterer på www.fuglevennen.no

Foto: På de ombygde mastene er det bygd fuglevern og sittepinner som hubro kan velge som sitteplass. Foto : Robert Hansen, Nettpartner

En av de største farene for hubro er å bli «grillet» i høyspentmaster ved at vingene kortslutter mellom to punkter på mastene (elektrokusjon). Undersøkelser viser at dette er den største årsaken til hubrodød.

Hubro(Bubo bubo) er verdens største ugle, og er en rødlistet art i kategorien «sterkt truet» i Norge.

Hubro kan bli inntil 75 cm høy, og har et vingespenn på inntil 1,8 meter.

Dette gjør Istad Nett noe med nå. I et prosjekt støttet av Miljødirektoratet har i Istad Nett bygd om flere master i et viktig område for hubro. Dette vil bidra til å beskytte leveområdene, da den ofte bruker mastene som utkikkspunkt under næringssøk. Vi ønsker ikke å offentligjøre konkret hvor dette er i Møre og Romsdal, da det er en risiko for uønsket oppmerksomhet rundt disse lokalitetene. Dette er det andre området hvor Istad Nett har gjort slike tiltak i sitt konsesjonsområde. Arbeidet er utført av Nettpartner AS, under ledelse av Robert Hansen.

Nettsjef i Istad Nett AS, Tore Tomasgard, synes det er viktig at de som eiere av linjenettet tar hensyn til fuglelivet, og gjør slike tiltak for å hindre fugledød. «Vi tror at våre kunder og myndighetene setter pris på det samfunnsansvaret vi tar ved å gjennomføre tiltak for å bedre vilkårene for rødlistede arter i vårt forsyningsområde». 

Hubro dodDenne hubroen måte bøte med livet på grunn av elektrokusjon Foto : NOF MROlbjørn Kvernberg, leder i NOF Møre og Romsdal, er svært fornøyd med at Istad Nett tar tak i dette, og tilrettelegger for å redusere risikoen for at hubro mister livet i master. Hubro er en truet art, og det er svært få igjen i vårt område. Slike tiltak vil bedre mulighetene for at vi kan bygge opp en bærekraftig stamme i Møre og Romsdal.

NOF har i samarbeid med Naturvernforbundet skrevet brev til samtlige nettselskap i fylket, og kommet med anbefalinger på tiltak i områder hvor vi vet at det er hubro. Responsen har vært skuffende, men det er nye muligheter hvert år. Nettselskapene kan søke Miljødirektoratet om støtte, og søknadsfristen er 15. januar. De nettselskapene som ikke har gjennomført tiltak ennå, kan gjøre dette i 2020. Fylkesmannens miljøvernavdeling vil være behjelpelig med å utforme søknad.

Ingvar Stenberg, som har vært leder for NOF’s hubroprosjekt i Møre og Romsdal, og leder for OUM (Ornitologiske Utredninger i Møre og Romsdal), sier at det hubrobestanden i Møre og Romsdal er så kritisk truet, at alle slik tiltak er svært verdifulle.

Fra en tidligere ekskursjon på Ona. Foto: Steinar Melby

Medlemsmøte – NB! Endret møtested

Mandag 11. november, Medlemsmøte kl 19.00, Kyllingstua , Romsdalsmuseet, Molde.

Vi ønsker velkommen til Medlemsmøte i NOF Møre og Romsdal, mandag 11. november kl 19.00 på Kyllingstua på Romsdalsmuseet i Molde. Kyllingstua ligger øst på Romsdalsmuseet, rett nedenfor Krona.

Her blir det anledning til å diskutere dine saker med andre fugleentusiaster. Dette vil bli prioritert, men vi vil innlede til diskusjon om noen egne prosjekter også.

Ola Ragnar Gjøra vil orientere om resultatene fra Vipe og Storspove-prosjektet, samt om generell vinterforing. Olbjørn Kvernberg vil orientere om status og aktiviteter for hubro i Møre og Romsdal.

Enkel servering. Velkommen !

Kontaktperson: Olbjørn Kvernberg 913 70 899

--------------------------

AVLYST: Ekskursjon til Ona

Lørdag  26. oktober , Ona, kl.9.15 fra Småge fergekai

Ekskursjon til Ona. En flott fergetur fra Småge (Aukra) til Ona mellom holmer og skjær. På Ona kan vi oppleve vadefugler og andre arter på høsttrekket.

Oppmøte : Småge fergekai, fergeavgang 9.15. (værforbehold)

Kontaktperson : Thomas Høyer Hansen , telefon 915 22 752

Makkevika, Giske: Source: http://www.flickr.com/photos/sunrise/7677604/

11. september 2019: På grunn av dårlige værmeldinger med kuling og regn på Søndag 15.september utsettes turen til Makkevika til senere i September.
Vi kommer tilbake til ny dato for denne turen.

---------------

NOF MR i samarbeid med Sunnmøre Ringmerkingsgruppe, inviterer til deltagelse i ringmerking søndag den 15.september kl 10.00.

Stedet er Makkevika(Giske OS) på vestsiden av øya Giske ( ta av fra veien mot Vigra).

Denne turen er ikke annonsert i Vår Fuglefauna.

Vi håper på mye fugl, og en spennede dag sammen med erfarne ringmerkere.

Kontaktperson : Kjell Mork Soot tlf 913 08 487.

VELKOMMEN !

Vi har i dag har vi vært med på tur til ringmerkingsstasjonen på Maletangen i Fræna. Veldig lærerikt og et fantastisk område!

Der fikk vi være med på merking av skjærpipelerke, og det gjorde inntrykk på både Vetle og meg å få lov til å slippe de små fuglene etter at de var merket.

Turen var i regi av Norsk Ornitologisk Forening i Møre og Romsdal som har flere flotte arrangement utover våren!

Flere bilder fra turen

 

View the embedded image gallery online at:
https://nofmr.no/artikler?start=33#sigProId656e6913f8

Hilsen
Synnøve Haga, Molde

reknesstabburet 1Reknes-stabburet ved Romsdalsmuseet i MoldeSted : Reknes-stabburet, Romsdalsmuseet, 6413 Molde
Tid : Torsdag 4.april 2018 , kl.19.00

SAKSLISTE :

 1. Valg av Møteleder, referent, protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av Årsmelding 2018, inklusive OUM
 4. Godkjenning av regnskapet for 2018
 5. Fastsettelse av kontingent for 2020
 6. Valg av Styre, OUM-leder, Valgkomite

Dokumenter

pdfRegnskao NOF Møre og Romsdal 2018

Øvrig program

oivind leren norske naturfotografer 250Fotograf Øivind Leren. Foto: Norske NaturfotograferFotograf Øivind Leren vil vise bilder og fortelle om landskap, kontraster og variasjon i Romsdalsregionen. Han vi vise hvor spennende natur vi har rundt oss, og hvordan bruke tid og ha øynene med seg. Små turer kan gi store øyeblikk !

Noe av resultatet kan vi se i boka «ROMSDAL Naturen Landskapet Lyset». Boka kan kjøpes til rabattert pris på Årsmøtet.

Øivind vil også fortelle litt om et nytt bokprosjekt i samarbeid med Karl H.Brox : «Fugler vi forer».
Øivind Leren er profesjonell fotograf, og har en rekke bokprosjekter bak seg. Han er nylig opptatt som medlem i Norske Naturfotografer.

VEL MØTT !

Mvh
Styret for NOF MR

Grønnsisik. Foto: Frode Falkenberg

Til helgen, lørdag 26. og søndag 27. januar, arrangeres Hagefugltellingen .

For at skoler, barnehager o.l. skal kunne bli med er også uken før og etter selve helgen (19. januar til 3. februar) med på arrangementet. Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå.

Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også.  Les mer

 Legg inn din rapport

Resultater

Hvordan deltar man?

 1. Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig.
 2. For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord (om man ikke har deltatt tidligere). Passord får du ved å registrere deg på denne siden.
 3. Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.
 4. Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.
 5. Etter at du har valgt "registrer" vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.
 6. Lykke til! Ved problemer, ta kontakt med Fuglevennen.