Perleugle i kasse. Foto: Øivind Leren

Her finner du arbeidstegninger, beskrivelser og tips om hvordan vanlige kasser og spesialkasser kan bygges og henges opp. I tillegg er det forklart hvordan du kan lage kunstige kvistreir, hekkeplattformer, krykkjehyller og svalereir. 

Boka byr også på innblikk i fuglenes hekkebiologi og hvordan fuglekasser brukes i skole og forskning. Tidligere tiders bruk av «ærfuglhus» i dunværene, og gamle tradisjoner knyttet til sanking av egg fra opphengte andeholker er også omtalt. Nærmere 50 arter er presentert med tekst og bilder.

Her formidles noen av erfaringene som en rekke entusiaster har gjort med ulike arter, kasser og andre kunstige reirplasser gjennom mange år. Boka gir ikke svar på alt, men den kan inspirere gi noen tips på vegen inn til spennende naturopplevelser. Fuglekasser er en hobby som passer for alle og kanskje kan det friste og prøve med noen nye kassetyper, kvistreir eller hekkeflåter?

Boka er på 240 sider i formatet 17x24 cm. Tekst og foto Øivind Leren. Den er utgitt av Gyldendal og selges i alle bokhandlere og hos Natur og Fritid. Prisen er kr 399,-. ISBN 97882055655005.

fuglekasser bok oivind leren

 

TaksvalerSpesialkasser for taksvaler . Foto: Øivind Leren.

 

Svartmeis på fugleforing i Surnadal. Foto: Steinar Melby

Fugler som velger å overvintre i Norge er noen tøffinger. Årets vinter har så langt vært uvanlig snørik og kald. Hvordan påvirker slike forhold bestandene av småfugler i norske hager om vinteren? Det håper vi at mange hjelper oss med å finne ut av. BirdLife Norge inviterer til den årlige Hagefugltellingen lørdag 27. og søndag 28. januar, der du kan bidra med å rapportere hvilke fugler du har i din hage.

Det er 17. år på rad at tusenvis av norske hager skal undersøkes av fuglevenner. Denne tidsserien gjør at vi vet ganske mye om hvordan bestandene har endret seg i perioden. Noen arter har problemer, og det blir færre av dem, mens andre arter blir mer tallrike og har økt utbredelsen sin om vinteren i Norge. Antall fugler som overvintrer i norske hager varierer en del mellom år. Variasjonene kan ha ulike årsaker, og i år er det knyttet flere spenningsmomenter til tellingen:

Hvordan har fuglene taklet årets vinter?

Så langt har det vært en vinter litt utenom det vanlige, i alle fall i deler av landet. Lange kuldeperioder og til dels enorme mengder snø skaper også utfordringer for fuglene, og noen arter er mer utsatt enn andre.

Normalt vil flere fugler trekke inn i hagene når det er snørikt og kaldt, enn når det er barmark og mildvær. Noen arter lever helt på grensa når de overvintrer i Norge. Det gjelder spesielt arter som finner det meste av maten sin på bakken, og som helst spiser insekter og andre småkryp. Når den norske vinteren får skikkelig grep om omgivelsene vil det være vanskelig for slike arter å finne mat. Det er spesielt artene svarttrost, rødstrupe, gjerdesmett og munk som er sårbare under slike forhold. Vi er spent på hva fuglene gjør når mildværet slår inn over oss etter en kald og snørik vinter.

Kan vi friskmelde grønnfinken?

Det er også knyttet spenning til hvordan det går med grønnfinken. Denne klassiske fuglebrettarten har hatt problemer med infeksjoner og sykdom på grunn av parasitten Trichomonas. Dette har ført til at den norske vinterbestanden gradvis har blitt mindre over en tiårsperiode fram til og med 2021. Resultatene fra Hagefugltellingen i 2022 og 2023 var noe bedre, og vi håper den positive trenden fortsetter i år.

Invasjonsarter

Antall fugler per hage varierer hele tiden, og de store utslagene er det finkefuglene som står bak. De er såkalte næringsnomader, og kan fly over store områder utenfor hekketiden. Da er de på en evig jakt etter gode næringsforhold. De forskjellige finkene har forskjellig favorittmat, som er frø fra ulike trær (or, bjørk, bøk, gran osv.). Frøsettingen hos treslagene er derfor med på å forklare hvorfor det er lite av en art et år, men store mengder et annet. Rapporter fra norske hager så langt i vinter kan tyde på at det er rikelig med dompap i landet, og det er tegn som tyder på at gråsisik kan gjøre det godt på tellingen.

En aktivitet for alle!

Det har vært mye fokus på naturkrisen og at det biologiske mangfoldet forsvinner rundt oss. For mange er det vanskelig å se disse endringene. Å se om en art en veldig vanlig eller bare ganske vanlig er umulig. Eller enda verre, var en art som er vanlig i dag, vanligere før? Det er sammen vi kan finne ut av slike spørsmål. Hagefugltellingen gir oss et unikt øyeblikksbilde av hvordan det står til med de vanligste hagefuglene våre. Alle som legger inn sine observasjoner, bidrar dermed til en viktig kilde til kunnskapsgrunnlaget om artene som finnes nær oss mennesker om vinteren. Jo flere som deltar, jo bedre er det. Alle rapporter betyr like mye, uavhengig om det er få eller mange fugler som blir sett.

Det er fuglene man ser ved fuglebrettet, foringsplassen eller i hagen som skal telles under Hagefugltellingen. Det høyeste antallet man ser samtidig av en art skal rapporteres, og ikke summen av alle observasjoner. Man bestemmer selv hvor lang tid man bruker, men en times tid bør være et minimum. Når hagefuglene blir rapportert til www.fuglevennen.no kommer de umiddelbart med i statistikkene som alltid ligger tilgjengelig på nettsiden.

Alle kan delta på Hagefugltellingen. Lurer du på hvilke arter som besøker din hage, finner du hjelp på fuglevennen.no. Nettsiden er full av aktuell informasjon om fugler, og du kan spørre en ekspert om alt i fuglenes verden.

Har du ikke anledning den aktuelle helga?

For dem som ikke har anledning til å telle fugler 27. eller 28. januar, er det mulig å rapportere både uken før og etter. Rapporter fra perioden 20. januar til 4. februar 2024 kommer med i årets telling.

Trender fra Hagefugltellingen (kan filtreres på fylke og kommune):

https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/resultater/?periode=hagefugl%2F2024&side=trend

Gjemnes kommunehus i Nordmørsvegen 24 på Batnfjordsøra, Gjemnes. Screenshot fra Google Streetview

Tid : Torsdag 1. februar kl 19:00-21:00

Sted : Kommunestyresalen Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra

Vi har denne gangen gjesteforeleser Bård Gunnar Stokke som vil gi oss et spennende foredrag med tittelen :

 Gauken- en ubuden gjest 

ård Gunnar Stokke er fra Storlandet, og er seniorforsker på NINA, og Norges fremste ekspert på gauk.

I tillegg vil Geir Gaarder gi en oversikt over våre prosjekter i 2024. Dette inkluderer blant annet:

 • Supplerende kartlegging av krykkje på Nordmøre
 • Taksering av trekkfugl i Sandblåst-Gaustadvågen
 • Tiltak for hekkende vipe i jordbrukslandskapet
 • Kartlegging av hekkebestand av kolonihekkende sjøfugl på Nordmøre
 • Kartlegging av tretåspett

Våre medlemsmøter skal være en arena for våre medlemmer til å diskutere aktuelle tema som medlemmene er opptatt av. Det er derfor en flott anledning til å diskutere det du er opptatt av akkurat nå. Det er ikke sikkert du får svar på alt du lurer på, men sannsynligheten er stor…..


Illustrasjonsfoto fra Smølatelling i 2020. Foto Birdlife Møre og Romsdal

Styret i BirdLife Møre og Romsdal innvilget på styremøte i november 2023 vår søknad om oppstart av det beskrevne vintertellingsprosjektet med kroner 45.000  i støtte for telling vinteren 2024. Dette innebærer en unik mulighet til å  videreføre våre tradisjoner med sjøfugltellinger, men også en videreutvikling  mot strandsonearter og med en spissing av tellingene mot arter og fuglerike  delområder. Tar vi med resultatene fra den årlige Smølatellingen vil vi samlet få  en ny og større oversikt over den sjø-nære vinterfaunaen langs store deler av  kysten vår. 

Prosjektet er idealistisk dvs. utformet av oss i ressursgruppa og er uten offentlig  støtte og oppdragsgiver.

De ytterste kystområdene som Erkna, Sveslingane,  Uksenøy strekningen Ona Gallersjæra, Orskjæran, Grip og skjærgarden nordvest av Smøla, er på alle måter krevende områder og er utelatt. Likevel, vintertellinger av sjøfugl kan være friskt friluftsliv og prosjektet er praktisk  utfordrende og ganske faglig krevende.

Styret har vektlagt at prosjektet skal  være tilgjengelig for alle medlemmer, men også at prosjektgruppa skal prioritere en faglig og resultatmessig forsvarlig gjennomføring av prosjektet.

To sentrale tellesamlinger

Av praktiske og sosiale årsaker har vi planlagt to sentrale tellesamlinger med overnattinger  og felles kost.

Første samling

Fredag 26. januar, og om nødvendig til tirsdag 30. januar i Hustadvika kommune.

Andre samling

Andre samling er tenkt fra Harøya, fredag 2. februar og om nødvendig til tirsdag 6. februar. Her blir det mulig å delta så lenge man ønsker eller bare på dagsturer.

Begrenset med plasser

Av praktiske og av økonomiske årsaker har vi  bare 6 til 8 sengeplasser tilgengelig begge steder. Skulle vi bli for mange som  ønsker overnatting må vi om nødvendig prioritere selvstendige tellere og de med nødvendig artskunnskap.

Vi må her også ha påmelding, dialog og eventuell  tilpasning av deltagelsen. Samlingen i Hustadvika vil omfatte utvalgte områder i  Averøy- og Hustadvika kommune og kanskje Gossen.

Fra Harøya teller vi  strekningen Finnøy til Makkevika men også her i avklarte soner og ikke i  områder med lave antall og liten tetthet med fugl. For de andre områdene er  dagsturer den beste løsningen. Gjennomføringen her blir fleksibelt og akutt  utført når været er topp i regi av ressursgruppa og åpen for alle interesserte.

Parallelltelling av strandsone og sjø i noen områder vil kreve noe bedre  organisering og flere personer for effektiv gjennomføring og godt resultat. Det  er derfor ønskelig at helst tre personer gjør en del av sonene sammen.  Prosjektbeskrivelsen og denne invitasjonen håper vi er opplysende og til  inspirasjon til deltagelse.

Årets telling blir den første, men kanskje ikke den best  organiserte, men vi satser nå og kan justere opplegge underveis og senere. På fellessamlingene må vi også ta værforbehold og kan forskyve oppstart og avlyse,  dersom det er vedvarende dårlige værutsikter.  

Påmeldingsfrist 10 januar. For informasjon, spørsmål og deltagelse kontakt Øyvind Gjeldnes på telefon 95 84 53 99.

Prosjektforslag 

Systematiske vintertellinger av fugl på sjøen og i strandsona på Mørekysten 

Bakgrunn 

For BirdLife Møre og Romsdal har sjøfugltellinger omtrent fra starten vært en logisk, sentral del av medlemsaktiviteten, både for å bygge opp artskunnskap og kunnskap om viktige fugleområder. For organisasjonen har forvaltings- og dels forskningsrelatert ornitologisk arbeid gitt oss en faglig sterk posisjon i tråd med våre vedtekter i arbeidet med vern av arter og leveområder. 

Vi er en liten gruppe medlemmer som ønsker å etablere et prosjekt med systematisk opptelling av fugl i utvalgte områder fra Kjørsvikbugen i Aure til Makkevika på Giske. 

Prosjektet er idealistisk basert og vi foreslår det derfor forankret i Birdlife Møre og Romsdal, både økonomisk og organisatorisk, samt for at foreningen skal ha fullt eierskap til resultat og rapporter. 

Prosjektbeskrivelse 

 1. Den aktuelle kyststrekning deles inn i utvalgte tellesoner, spisset mot artsgrupper og områder med høy konsentrasjon av fugl.
 2. En faggruppe er ansvarlig for utarbeidelse av metodikk, organisering og gjennomføring.
 3. Deltakelse i tellingene skal være åpent for alle medlemmer i BirdLife. 
 4. Tellingene bør helst gjennomføres i perioden fra 20 januar til 20 februar, men kan utføres fleksibelt tilpasset egnede værforhold, så sant en er rimelig sikker på at fugl ikke forflytter seg mellom ulike delområder i mellomtiden. 
 5. Det er en målsetting at gjennomføringen også skal ha en sosial dimensjon, der tellinger gjennomføres av flere innenfor ulike kystavsnitt, og der en eksempelvis leier felles hytter på steder som Storholmen i Hustadvika. 
 6. Metodikken skal være standardisert, på en slik måte at resultatene blir sammenlignbare uavhengig av tellepersonellet. 
 7. Resultatene skal kunne benyttes av BirdLife til uttalelser i arealplansaker og generelt for å ta vare på fuglelivet på sjøen og i strandsona i fylket. De bør også bli et viktig grunnlag for ulike typer faunistiske oversikter og overvåkingsprogrammer. 
 8. Kartleggingen er tenkt som et 3-årig prokjekt i utgangspunktet. Resultatene skal oppsummeres hvert år og senere i en større sluttrapport. 

TIDSBRUK 

I februar 2023 ble prøvetelling av deler av sjøfuglområdene gjennomført og et tidsestimat er utarbeidet på bakgrunn av erfaringene derfra. Legger vi i tillegg til en strandsoneregistrering samtidig, samt tilstrekkelig oppslutning fra medlemmene forventes følgende tidsbruk og deltagelse: 

 • KULØY/ EDØY: 3 pers. 1 dag 
 • KJØRSVIKBOGEN OG SKARSØYA: 3 pers. 1 dag 
 • AVERØYA/ HUSTADVIKA: 3 pers. 3 dager 2 overnattinger (Storholmen) 
 • GOSSEN—ORTA—SANDØY: 3 pers. 3 dager (dagsturer) 
 • OTRØYA—MIDØY: 3 pers. 1 dag 
 • ONA: 3 pers. 1 dag
 • FINNØY--HARØY—FJØRTOFTA: 3 pers. 2 dager (Overnatting Harøya). 
 • NORDØYANE: 3 pers. 1 dag 
 • VIGRA—GISKE: 3 pers. 2 dager 1 overnatting 

Totalt 15 dager og 5 overnattinger for 3 personer, dvs. 45 feltdøgn og 15 overnatting samlet. 3 personer pr. tur er et forventet gjennomsnitt. Helst 2 erfarne tellere på hver tur. 

KOSTNADER 

Forslag for 2024: 

 • Overnattinger i hytter å hus. kr 17000 kr 
 • Kost og honorar 45 dager X 333,- kr 15000 kr 
 • Kjøregodtgjørelse: 3 kr/km. x 4000 km. 12.000 kr 

Totalt: 45.000,- kr 

Hvis styret i BirdLife er positiv til prosjektet, så er det ønskelig å få et vedtak om en kostnadsramme her. Det er selvsagt også mulig å gjøre endringer på de enkelte satsene. Prosjektgruppa ønsker å ha frihet til å redusere ambisjonsnivået, avhengig av deltagelse og kostnadsforløp, men da gjerne i samråd med styret. 

Foreløpig prosjektgruppe 

 • Geir Gaarder, faglig leder 
 • Ola Ragnar Gjøra, prosjektmedarbeider og styrerepresentant 
 • Arnstein Gjeldnes, prosjektmedarbeider 
 • Øyvind Gjeldnes, initiativtaker og prosjektmedarbeider 

Gruppa som står bak forslaget, er erfarne og lokalkjente fuglefolk, der flere nå har fleksibel tilknytning til arbeidslivet og dermed tid til fugleprosjekt som dette. Gjennomføringen forutsetter økonomisk støtte fra BirdLife MR til direkte utgifter, og bare i svært begrenset grad til lønn. Til gjengjeld vil BirdLife MR ikke bare få viktige data om fuglelivet som kan brukes i ulike sammenhenger, men også en møtearena som kan gi ny interesse for fuglekikking og ny vitalitet i BirdLife sitt arbeide i fylket. 

På vegne av arbeidsgruppa, Kristiansund, 13.11.2023 
Arnstein Gjeldnes Øyvind Gjeldnes

Fuglefolk på tur til Makkevika. Foto: Alf Reitan

Lørdag 07.10.2023 ble det arrangert medlemstur i Birdlife MR til Makkevika på Giske og deretter til Vigra.

Makkevika på Giske

Giske Ornitologiske Stasjon og Sunnmøre Ringmerkingsgruppe har tilhold ved Makkevika gruntvannsområde. Makkevika ligg på vestsida av Giske og er et flittig brukt område for trekkfugler. Derfor er det også en sentral plass for ringmerking av fugler i fylket. Ved Makkevika har Sunnmøre Ringmerkingsgruppe et fint lokale i fjærekanten som er midt i blinken for ringmerking av trekkfugler. Her brukes både nett og ruser til å fange inn forskjellige arter til ringmerking. 

Denne lørdagen var det for mye vind til å bruke nett til fangst av fugler. Vindhastigheten må være under 7 m/s for å kunne bruke nett. Det kom også ei kraftig regnbyge, men det var god plass til alle under tak på ringmerkingsbua. Det ble likevel en fin tur for alle fremmøtte med mulighet til å sjå mange fuglearter i og rundt Makkevika med teleskop eller kikkert. Turen ble leda av ringmerkerne Eirik Folkestad og Erik Blindheim.

Vi observerte mange arter, det var blant annet lappspove, fjæreplytt, skjærpiplerke, tundralo, brunnakke og stokkand i Makkevika denne ettermiddagen. En flokk hvitkinngjess fløy over oss flere ganger etter å ha blitt jaga opp fra markene rundt av 2 havørner. Det ble mye god og interessant fugleprat og Eirik Folkestad viste oss hvordan mange arter blir ringmerka med både ring og "flagg" med unike farger og nummer for lett gjenkjennelse. 

Vi var totalt ca 13 personer på dette arrangementet, deriblant 2 familier med barn.  Til slutt gikk vi tur ut til spissen av Kvalneset for å kikke etter fugler lenger ute på havet.

Oppholdet i Makkevika ble avslutta i 17-tida og vi avtalte ny tur hos Erik Blindheim på Vigra med oppmøte kl 19 ved Joker Vikane. 

Nedenfor er en del bilder frå Makkevika.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nofmr.no/artikler#sigProId6974fda7d8

Kvartbekkasinfangst på Vigra

På kvelden samme dag var vi invitert til å være med Erik Blindheim på fangst av kvartbekkasin på hans eiendom på Vigra.  Vi møttest kl 19, men været var heller dårlig med regnbyger. Vi avventa bedre vær før Eirik tok oss med på tur i mørket for å fange kvartbekkasin for ringmerking. Denne fangsten foregår med termisk kikkert, hodelykt og hov. Fra veien kunne vi med termisk kikkert observere hvite prikker som indikerte at det var fugler ute på marka.

Dette var spennende for oss som ikke hadde vært med før. Her gikk vi ut på marka i mørket og var helt avhengige av ringmerkerne med termisk kikkert til å finne fuglene. Kvartbekkasin er en vanskelig fugl å observere og fange, men dette viste seg å være en svært effektiv måte. Fuglene stoler på sin kamuflasjefarge og trykker i gresset på marka så vi kunne komme svært nær.

Deretter ble fuglene lyst opp med hodelykt og kunne fanges med hov. En del fugler klarte å fly opp og unnslapp ringmerking også denne kvelden. På denne kveldsøkta var vi heldige og fikk fanga 3 forskjellige arter, kvartbekkasin, enkeltbekkasin og rugde. Det var moro å sjå disse 3 artene sammen. De er alle ganske like i utseende, men størrelse og lengde på nebb gjorde identifikasjon lett for ringmerkerne.  

Dette var en stor opplevelse for oss tre som var med på turen. Stor takk til grunneier og ringmerker Erik Blindheim som hadde invitert oss med på denne turen. Også stor takk til ringmerkerne Eirik Folkestad og Bernt Blindheim som kunne notere 12 fugler i ringmerkingsboka denne kvelden.

Her er noen bilder fra denne opplevelsesturen på Vigra.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nofmr.no/artikler#sigProId1e82e3237b

Fuglefolk på Rambjøra, høyeste "fjellet" på Orten, 28 m.o.h. Foto Alf Reitan.

Denne dagen hadde turlederne Ola Ragnar Gjøra og Øyvind Gjeldnes invitert medlemmene i Birdlife MR til tur til øya Orten som i dag tilhører Aukra kommune og ligg utenfor Gossen. Orten har stoppested på Utasundsferja som går mellom Småge – Orten – Finnøya – Sandøya og Ona. Vi skulle ta ferga som gjekk kl 9:20 frå Småge. 12 personer inkludert turlederne hadde møtt frem. Vi gikk i land på Orten kl 09:50. Det var duskregn i det vi dro utover til Orten, men regnet slutta ganske fort så vi slapp å bli altfor våte.

Vel i land på Orten ble det bare å finne frem teleskop og fotoapparat. Lyden av ein sivsanger i ein busk fekk fugle-entusiastene til å reagere. Sivsangeren viste seg frem og dermed var turen berga for de av oss som aldri hadde hørt eller sett denne sjeldne sangeren. I lufta var det også mange fuglelyder. Flere enkeltbekkasiner drev med kurtiseflyging i luftrommet over øya. Vi hadde ikke kommet langt før vi også fikk se et par bergirisker på nært hold.

Vi gikk Sjøvegen bortover til øyas forsamlingshus. Her var det åpent hus og vertinne Ragnhild Thingstad hadde ordna med kaffe og sjokoladekake som vi kunne kose oss med etter endt fugletur på øya.

Vi fortsatte videre langs Mækjevegen vestover på øya. Det var stadig nye fuglearter som ble observert. Orten har mange par med hekkende viper og det var kjekt å høre vipeskrikene igjen. Vipa har som kjent blitt en sjelden gjest no til dags og finnes kun på få lokaliteter i fylket. På turen videre fikk vi se måsekolonier og mange andre småfugler og vadere. En av øyas «ville» fasaner ble skremt opp og tok en liten flytur til et tryggere sted. Vi gikk alle videre på sti til øyas høyeste topp, Rambjøra, 28 m.o.h. Her var det i år Stikk UT post. Oppe på toppen kunne de med teleskop ha vidt utsyn over øya og sjøen rundt. Mange flere arter ble notert. Vi delte oss på tilbaketuren, noen gikk langs fjæra på sørsiden av øya, mens de fleste gikk stien tilbake til Mækjevegen.

Vi samlet oss etter turen på forsamlingshuset til kaffe og sjokoladekake. Vertinne og eier Ragnhild fortalte litt om det lille samfunnet ute på Orten. Forsamlingshuset ble bygd på dugnad av familie og venner i 2010 slik at hennes datter kunne feire bryllup ute på Orten. I år er det kun Ragnhild som driv gård med husdyr på Orten. Melkeproduksjonen ble avslutta i fjor og no er det kun ammekyr på Orten.

Vi hadde planlagt retur med ferge kl 13, så da var det bare å takke for oss for denne gangen.

Turleder Øyvind Gjeldnes kunne berette at det hadde blitt observert 58 forskjellige fuglearter på denne turen. Dette var en flott og innholdsrik tur på ei øy som har et stort og rikholdig fugleliv. Her blir eksempelvis vipa passet på slik at den får frem sine unger før gresset slås.

Orten kan med god margin foreslås som turmål også til neste år.

De som ønsker å bli med på Birdlife MR sine turer kan finne mer informasjon om kommende turer på nettsiden https://www.nofmr.no/.

Her er et utvalg turbilder og fuglebilder som ble tatt på turen.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nofmr.no/artikler#sigProId467080e2eb

Deltagerne på turen til Sødalen og Brattåstjønna. Foto: Tore Hals

Bilde av deltagerne på fellesturen til Sødalen og Brattåstjønna på Frei i Kristiansund søndag 14. mai.

De 10 stk som var med på turen inn Sødalen og opp til Brattåstjønna forrige søndag fikk observere 32 forskjellige arter.

Foto: Tore Hals

Foto: Finnøy Havstuer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i BirdLife Norge, avd. Møre og Romsdal

Sted: Finnøy Bryggehotell, Finnøyvegen 209, 6487 HARØY

Tid: Lørdag 22.april, 2023 , kl 15:00 – 17:00

I år velger vi en annen variant på årsmøtet hvor vi legger det til en helg med overnatting og fugletur på søndag. Se praktisk info etter den formelle innkallingen.

SAKSLISTE

 1. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av årsmelding 2022
 4. Godkjenning av regnskapet for 2022
 5. Fastsettelse av kontingent for 2024
 6. Valg av styre, valgkomite og revisor

Dokumenter for årsmøtet

Øvrig program

Middag og sosialt samvær på kvelden, og fugletur til Sandøy/Ona på søndag.

VEL MØTT !

Mvh 
Styret for BirdLife Norge avd. Møre og Romsdal

Praktisk info :

Finnøy Bryggehotell ligger på nordspissen av Finnøya, og fra sør vil det være mest naturlig å kjøre Nordøyvegen. Fra Romsdal og Nordmøre vil det være best med ferge fra Småge på Aukra.

Det går ferge fra Småge lørdag kl 13.40. Den ankommer Finnøya ca 14.30.
Fra fastlandet må du først ta ferge fra Hollingen til Aukra.
Foreslår å ta 12.45 ferga fra Hollingen til Aukra.

BirdLife MR vil dekke ca.75% av kostnadene for middag og overnatting. 

Vi beregner en egenandel for deltagelse på 500 kr, og resten av utgiftene for middag og overnatting dekkes av BirdLife MR. Egen transport og drikke dekkes av den enkelte.

Dersom du bare ønsker å delta på årsmøtet er det selvfølgelig mulig. I så tilfelle blir det ingen kostnad, og påmelding kan skje med epost til olbjorn@geodata.no.

Påmelding registreres ved at deltager betaler inn egenandel på vår konto 0539.49.12281, innen påmeldingsfristen som settes til den 14.april 2023.

Vi håper at dette opplegget faller i smak, og at vi kan møtes på denne flotte plassen i havgapet for hyggelig samvær og flotte fugleopplevelser.

Vi håper på stor deltagelse, og en flott våropplevelse i havgapet !

Finnøy Bryggehotell : https://finnoybryggehotell.no/

Frå Skipnes på vestsida av Skardsbukta. Bra ver igjen no. Foto: Alf Reitan

Nok en vellykket tur i regi av Birdlife Norge avd. Møre & Romsdal gikk av stabelen søndag 26.mars. Til tross for mildt sagt skiftende vær med heftige snøbyger fra nordvest var ni fugleinteresserte møtt opp.

Av: Ingvard Gjerdevik

På forhånd hadde den entusiastiske og flinke turlederen Øyvind Gjeldnes gått høyt ut og erklært turen som mislykket hvis vi ikke fikk se gulnebblom. Hva er det første vi får øye på etter å ha hilst på ei vipe i snøkaven ute ved Rogntangen på Skardsøya? Joda, to vakre gulnebblom på relativt nært hold. På retur dukket jammen ei sanglerke også opp, en relativt sjelden art i Aure.

I Mellandsvågen fikk vi se horndykkere og islom både i vinterdrakt og begynnende myting til sommerdrakt. Fasinerende og lærerikt for oss alle. Ellers fikk vi oppleve bla havørn, kongeørn, sjøorre, storspove, gåstrupedykker, steinkobbe og mere til.

En ting er sikkert: Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Fugleopplevelser, turfellesskap og nye bekjentskaper får man ikke ved å sitte hjemme.

Birdlife Møre & Romsdal har et spennende turprogram utover våren. Følg med på hjemmesiden https://www.nofmr.no/ og i «Vår Fuglefauna».

50 1394A 23Skard på Skardsøya (1). Foto: Alf Reitan

50 1395A 23Skard på Skardsøya (2) Foto: Alf Reitan

50 1398A 23På veg bort til neset for å sjå etter gulnebblom på østsiden av Skardsbukta. Foto: Alf Reitan

50 1399 23 MobAAEi kraftig snøbyge på østsiden av Skardsbukta. Foto Alf Reitan

50 1400 23 MobAAPå vei til til ny lokasjon på Skipnes på vestsida av Skardsbukta. Foto: Alf Reitan

50 1403A 23Frå Skipnes på vestsida av Skardsbukta (1). Bra ver igjen no. Foto: Alf Reitan

50 1405A 23Frå Skipnes på vestsida av Skardsbukta (2). Bra ver igjen no. Foto: Alf Reitan

50 1412A 23På Finnset på vestsida av Skardsøya. (1) Her vart det observert islom. Foto: Alf Reitan

50 1413A 23På Finnset på vestsida av Skardsøya (2). Her vart det observert islom. Foto: Alf Reitan

50 1418A 23Frå Finset. Her fekk vi også ei kraftig snøbyge og tok oss ei kaffepause i bilane før det lysna opp igjen. (1) Foto: Alf Reitan

50 1424A 23Frå Finset. Her fekk vi også ei kraftig snøbyge og tok oss ei kaffepause i bilane før det lysna opp igjen. (2) Foto: Alf Reitan

51 1428A 23Innerst i Mellandsvågen. Her såg vi blant anna sel, kvinand og horndykker. Foto: Alf Reitan

51 1445BA 23Kvinand hunn. Foto: Alf Reitan

51 1446BA 23To par med kvinand. Foto: Alf Reitan

51 1466BA 23Horndykker i vinterdrakt. Foto: Alf Reitan

 

 
Vidstrakte myrlandskap med et nettverk av små vassdrag og tjern karakteriserer store deler av Smøla, og er grunnlaget for det rike og spesielle fuglelivet her. Foto: Arnstein Gjeldnes.

Ny BirdLife-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektet er utført av prosjektansvarlig Ketil Valde Ola Ragnar Gjøra med blant annet god hjelp av feltmannskaper, Arnstein Gjeldnes, Øyvind Gjeldnes og Tor Ålbu.

Referat

BirdLife Møre og Romsdal har, med støtte fra viltfondet, registrert hekkende våtmarksfugl på Smøla sommeren 2022. Formålet har vært å få en oppdatert oversikt over hvor og hvor mye våtmarksfugl som hekker på denne øya, samt vurdert bestandsendringene siden de første takseringene på øya ble gjort i 1974.

Det ble gjennomført kartlegging på vesentlige deler av øya, primært i første halvdel av juni måned, i form av linjetakseringer. I overkant av 20 ruter ble telt opp. Feltforholdene var overveiende gode, men bare en takseringsrunde medfører en del feilkilder. De fleste tidligere kjente hekkefuglene ble påvist i 2022, men i varierende antall, og mange arter kan oppvise til dels betydelige bestandsendringer i løpet av de knappe 50 årene som har gått.

6 arter fryktes forsvunnet fra fast-Smøla i løpet av denne tiden; Brushane (usikker, kan ennå hekke), sildemåke, hettemåke, rødnebbterne, makrellterne og lappspurv.

8 arter har hatt en betydelig bestandsnedgang: Gråhegre, myrsnipe, tyvjo, fiskemåke, svartbak, sanglerke, heipiplerke og steinskvett. 5 arter har fremdeles god bestand på Smøla, men  betydelig bestandsnedgang regionalt: Vipe, rødstilk, enkeltbekkasin, storspove og småspove.

4 arter har en tydelig bestandsøkning:  Grågås, lirype, sivspurv og sivsanger. Og trane og sangsvane har kommet til som nye hekkefugler på Smøla siden 1974.

Feltundersøkelsene vurderes som vellykkede, men de har en del svakheter som burde vært fulgt opp og redusert gjennom supplerende feltarbeid. Det er fremdeles igjen deler av øya som burde vært kartlagt, og det finnes en del feilkilder som dermed kan reduseres eller elimineres. I tillegg foreslås det at det etableres 4 overvåkingsområder på øya. Det er derfor lagt fram forslag til supplerende feltarbeid, helst alt førstkommende feltsesong.

Stor sannsynlighet for å se gulnebblom på denne turen. Foto: Steinar Melby

Utsatt fra søndag 19. mars til søndag 26.mars på grunn av værmeldinger som varsler om dårlig turvær.  Vi kjører til Skard , nordøst på øya for å se på gulnebblom. Dette er et fast overvintringsområde for arten og i mars kan over 10 individer samles her.

Deretter drar vi til Mellandsvågen  mot  nordvest der islom og dykkere ofte ligger nært land. Så nært Trøndelag tillater vi oss å håpe på en toppdykker fra Tautra

Turledere: Fra Hendset i Heim kommune. Kjell sæther  91850810

Fra Seivika , Kr.sund kom. Øyvind Gjeldnes  95845399

Fergeavgang fra Seivika: 19. mars 2023 klokken 09:00