cat
Jennifer Barnard - Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catstalkprey.jpg

Det har i den senere tid vært forsket på kattens betydning i naturlige økosystem. De siste offentligjorte forskningsresultater fra blant annet USA, bør få alarmklokkene til å ringe høyt og være øyeåpnere for den potensielle miljøkatastrofe katten utgjør.

Jeg har brukt noe tid på å lete etter artikler, undersøkelser og resultater i forbindelse med kattens økologiske påvirkninger av dyrelivet og har etter beste evne prøvd å oversette hovedtrekk i enkelte artikler samt referert til disse. Mesteparten av rapportene og det vitenskapelige kartleggingsarbeidet som er utført er gjort i USA, men de generelle resultatene og konklusjonene er selvsagt overførbare også til norske forhold. 

Om katt

Tamkatt (Felis silvestris catus) er også kjent som huskatt, pusekatt , kattepus og bare katt eller pus. Tamkatten har også i noen grad gått under det vitenskapelige navnet F. s. domesticus. Den er et lite rovpattedyr i kattefamilien, som nå regnes som en variant av afrikansk villkatt (F. s. lybica). Katten har trolig vært et husdyr i nærmere 10 000 år, og den er verdens mest populære kjæledyr. Som hunden blir også tamkatten inndelt i raser, men ulikt hundens store variasjoner er det kun mindre synlige forskjeller mellom katterasene. Det antas at det i dag finnes rundt 600 millioner tamkatter i verden.

“Villkatter” i Norge er etterfølgere av huskatter som har returnert til villmarken og må ikke forveksles med noen av de naturlig ville artene. “Villkatten” er like naturlig i norsk natur som den amerikanske villminken og bør ansees som en invasjonsart.

Kattens økologiske påvirkninger - et utvalg av rapporter

Økologiske påvirkninger av katter

Kilde: Wildlife Society Januar 2011

Huskatten (Felis catus er nå utbredt til alle 7 kontinenter med mer enn 600 millioner individer. Som husdyr, er den en kunstig innført art i alle naturlige miljø den opptrer i.

Dens byttedyr har ofte ikke noe utviklet forsvar mot dette invasive rovdyret. Katten kan potensielt utgjøre en stor trussel for intense miljøendringer på grunn av sine rovdyrinstinkter og sitt nære forhold til mennesker, et forhold som har ført til artens globale spredning og den kunstig massivt store bestanden.

Huskatter er dyktige rovdyr med godt utviklet syn, hørsel og luktesans. Undersøkelser har vist at selv om de fores daglig av mennesker, fortsetter de å jakte på byttedyr. Dens negative økologiske innvirkning er stor og katten er ansvarlig for utryddelse av flere pattedyr, reptiler og minst 33 fuglearter. Deepwater Horizon-ulykken, med massivt oljesøl, tok livet av ca. 7000 fugler.  I perspektiv viser en studie fra 2009,  at katter, med konservative anslag,  tar livet av en milliard fugler per år. Nyere undersøkelser, se under, viser at dette tallet er mye større.

I det sørlige California observerte forskere at naturlig artsmangfold blant fugler sank i direkte relasjon med økning av bestand av katter. En undersøkelse fra Virginia, utført på frittgående katter mellom januar og november i 1990, viste at 4 urbane katter drepte 26 virveldyr mens en singel landlig katt, drepte 83 individer. Dette var også konservative data, da det kun ble tatt med data for byttedyr som kattene tok med hjem. En senere undersøkelse, se under, viser at katten slett ikke kommer hjem med alle byttedyr,  men en liten prosentandel på 23.1%.

Kilde: http://joomla.wildlife.org/documents/cats_ecological_impacts.pdf

Katter utgjør den største predatoren til urbane sangspottefugler i Florida.

5. mai 2011  - En ny studie fra Universitetet i Florida viser at katten er den dominerende predatoren  på sangspottefuglens egg og reirunger i urbane områder. Rapporten konkluderer også med at  det bør gjøres prompte forsøk fra naturvernere til å få kjæledyreiere til å holde dyrene sine innedørs, i det minste om natten.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110505142732.htm

Påvirkningen av frittgående katter på dyrelivet i USA

Kilde: Nature Communications 29.01.2013

Dette er den nyeste og sannsynligvis den mest omfattende vitenskapelige rapporten om kattens økologiske påvirkninger på dyrelivet i USA

Menneskeskapte trusler, for eksempel kollisjoner med menneskeskapte strukturer, kjøretøy, forgiftning og predasjon utført av  husdyr dreper milliarder av dyr årlig.  Frittgående katter har blitt innført globalt og har bidratt til flere artsutryddelser på øysamfunn.

Omfanget av dødelighet katten forårsaker på fastlandet, har i stor grad vært preget av synsing og spekulasjoner med tallmaterialer basert på ikke-systematiske analyser og lite vitenskapelige data. Denne undersøkelsen er en systematisk gjennomgang og gir et kvantitativt estimat på¨ dødelighet forårsaket av katter i USA. Vi anslår at frittgående katter dreper 1,4 til 3.7 miilliarder fugler og 6,9 til 20,7 milliarder pattedyr årlig. Eierløse katter (“villkatter”) står for den største dødeligheten.

“Våre funn tyder på at frittgående katter forårsaker betydelig større dødelighet enn tidligere antatt, og er trolig den største kilden til menneskeskapt dødelighet for amerikanske fugler og pattedyr”. Men forskerne de legger også til at katter som er kjæledyr også spiller en viktig rolle og at katteeiere burde gjøre mer for at deres katt ikke dreper så mye. “Villkattene” står for ⅔ mens tamkattene står for ⅓ av dødeligheten.

Artikkelforfatterne påpeker nødvendigheten av vitenskapelig basert bestandsregulering og politisk inngripen for å redusere denne påvirkningen.

Kilde: http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n1/full/ncomms2380.html

Reaksjoner og kommentarer til rapporten fra andre media:

 • BBC - Cats killing billions of animals in the US - http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21236690
 • Dagbladet - Dette er dyrelivets største trussel - http://www.dagbladet.no/2013/01/29/nyheter/dyrenes_nyheter/dyr/utenriks/katt/25500991/

Katten som kjæledyr og predator

Kilde: Smithsonian.com - Cats as pets and predators

"Katten bruker opp til en tredjedel av sin våkne tid i ro og mak til i slikke poter og pels,  men - som enhver matmor vet, kan den knekke ryggraden på et mindre dyr i løpet av et øyeblikk. I løpet av 5 uker er de fullverdige mordere, hvor de ekspederer byttedyr på egen hånd. Katter har jaktet ned fuglekolonier på øysamfunn til utryddelse, men de trenger ikke å søle en dråpe blod å være en trussel.  Britiske forskere harsterke indikasjoner på at en katts blotte nærvær er skremmende nok til å stoppe fugler fra hekking og dermed påvirker bestanden"

Kilde: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Cats-as-Pets-and-Predators.html#ixzz2PmdR5OTy

Kitty Cams

Kitty Cams er et spennende prosjekt startet i november 2010

Kitty Cams er et prosjekt utført av National Geographic og universitetet i Georgia,  hvor katter utstyres med webkamera for å kunne gi svar på omfattende og kontroversielle spørsmål om interaksjoner og atferd til frittgående huskatter i det naturlige dyrelivet.

Gjennom bruk av Kitty Cams blir det målt predasjon på dyrelivet og kvantifisert faktorer som truer helsen til frittgående huskatter (eksempelvis trafikk,  og eksponering for smittsomme sykdommer).

Noen av konklusjonene og anbefalingene her, etter å ha sett de negative konsekvensene for lokalt dyreliv, er  en god del preventive tiltak for å minimere trusselen fra huskattene.

Kilder:
The National Geographic & University of Georgia, Kitty Cams (Crittercam) Project
"A window into the world of free-roaming cats"

Katten som kilde til sykdommer og parasitter

Toxoplasma

De fleste tamkatter som er frittgående er infisert med den encellede parasitten Toxoplasma gondii, som forårsaker toksoplasmose hos mennesker og dyr. Katt er hovedvert for parasitten og derfor den som sprer eggene, men katten selv blir ikke syk. Folkehelseinstituttets statistikk angir at minimum 29 barn dør eller får hjerneskade årlig på grunn av smitte med denne parasitten mens moren er gravid, tamkatt er dermed det dyr som (indirekte) forårsaker flest dødsfall og alvorlige skader på mennesker i Norge.

Det er på grunn av denne parasitten sterkt frarådet å la katt slippe inn i sauefjøs og grisehus, en svært vanlig årsak til kasting (abort) hos sau.

Rabies og andre sykdommer/parasitter

Katter er naturlige eksponenter for rabies and kan være vert for en rekke andre sykdommer og parasitter som rundormer, "feline immunodeficiency virus" og  "feline infectious peritonitis". Siden større tetthet av individer betyr større sannsynlighet for overføring av sykdommer, kan

kolonier av "villkatter"  operere som reservoarer for sykdommer som kan true både tamkatter og øvrig lokalt dyreliv.

Cat scratch disease

Kattetrusselen mot dyrelivet - hva kan gjøres?

Her må både politikere, naturvernere, viltmyndigheter og katteeiere sammen gjøre en innsats.

 • Politikere og viltmyndigheter må vekkes. Infokampanjer må rettes mot disse i første rekke. En oppgave for naturvernere.
 • Hold kattene innendørs - en oppgave for katteeiere
 • American Bird Concervancy er ansvarlig for en holdnings- og informasjonskampanje for å holde katter innendørs. Kanskje også noe for NOF å tenke på å ta ansvaret for i Norge?
  http://www.abcbirds.org/abcprograms/policy/cats/index.html
 • Definer villkatter som en uønsket invasjonsart og desimer/utrydd villkattbestandene - en oppgave for politikere, natur-/viltmyndigheter og Mattilsynet
 • Lovpålagt sterilisering av alle tamkatter (hunnkatter som hannkatter)
 • Utstyr frittgående huskatter med “Kattesmekk” - Catbib
  Denne enkle innretningen skal visserlig gjøre jakten 80% mindre effektiv
  http://www.catgoods.com/field-trial-results.php
 • Utstyr katter med bjeller i halsbånd for å forringe jaktutbyttet
 • Obligatorisk ID-merking av alle tamkatter
 • Ikke ID-merket katt = “villkatt” og uønsket invasjonsart
 • Informasjonskampanjer om konsekvensene med kattehold. Gjøre det mindre populært å ha katt samt ansvarliggjøre / bevisstgjøre et bedre kattehold

Tittelen på artikkelen er spørsmålet: Kattastrofe?

Etter å ja lest en god del dokumentasjon og forskningsrapporter i forbindelse med denne artikkelen, tillater jeg meg å svare et rungende JA !  - hvis ikke drastiske tiltak blir satt i verk straks.

Øvrige kilder/linker

Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Katt

Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Katt#Sykdommer_og_parasitter

Wildlife society Feral and Free-ranging Domestic Cats

Huskatten(Felis catus) er ingen naturlig del av av noen økosystem og er regnet som en eksotisk art rundt om i verden.  Denne arten utgjør en trussel for de naturlige økosystemene som en kilde for sykdommer og parasitter, konkurrent til andre rovdyr og på grunn av dens instinkt til å drepe selv om den ikke er sulten. The Wildlife Society er sterkt imot eksistensen til villkattpopulasjoner og oppfordrer katte-eiere til å holde dyrene innendørs eller ha dem i bånd utendørs.

University of Reading - Cat predation

University of Nebraska - House cats as predators in the Australian environment