Da er den første åkerriksa registert syngende i Møre og Romsdal. NOF har gående et kartleggingsprosjekt på arten, og oppfordrer medlemmer og andre med å bidra med registreringer.


Lørdag 12.juni ble endelig årets første åkerrikse registrert i M&R. Noe overraskende, men desto mer gledelig, på Kråkneset i Halsa kommune. Så langt i år har det vært få observasjoner av åkerrikse i Norge, og fuglen i Halsa var kun den andre nord for Dovre. Oversikt over samtlige observasjoner i Norge i 2010 kan du finne her.

Åkerriksa er oppført på Bonn-konvensjonens liste over globalt truede fuglearter. Bestanden i Norge er kraftig redusert i løpet av det siste århundret. Åkerriksa er som hekkefugl sterkt knyttet til eng som blir høstet regelmessig, og bestandsreduksjonen skyldes vesentlig de endringer i landbrukspraksis som har funnet sted i dette århundret. Omlegging til siloslått, og en tidligere slått som sammenfaller med åkerriksas ankomst på hekkeplass, medfører at vellykket reproduksjon sjelden forekommer.

NOF oppfordrer alle til å rapportere sine funn på www.artsobservasjoner.no/fugler fortløpende, dette er gunstig med tanke på å kunne sette i verk eventuelle tiltak overfor grunneier i forhold til  for eksempel utsettelse av slått av dyrka mark. Dersom noen ikke ønsker å benytte rapproteringsverktøyet ønskes observasjoner rapportert direkte til undertegnede.

Ved rapportering er det ønskelig at lokaliteten angis så detaljert som mulig,  gjerne med eksakt posisjonsreferanse. Andre detaljer som er viktige ved rapportering er habitat (slåtteeng, beitemark, brakkmark osv.), og vegetasjonshøyde. Kommentarfeltet i rapporteringsmodulen egner seg fint for å fylle inn detaljer som habitattype og høyde på vegetasjon, som ikke har egen rubrikker.

Ta gjerne kontakt for hjelp av innleggelse av observasjoner.

Ut i sommernatta og lytt folkens!

Hilsen,
Espen Lie Dahl
Fylkeskoordinator åkerrikse M&R

Espenlie.dahl@nina.no
95210076