Etter nær tre års behandlingstid vedtok Kongen i statsråd i dag ny verneplan for Smøla. Og pressemeldingen har tittelen - "Internasjonal verdifull natur på Smøla vernet".

Pressemeldingen fra Miljøverndepartementet for vedtaket finner du her. Nyheten er også overfladisk dekket i Tidens Krav, her.

Åtte naturreservater og to landskapsvernområder er opprettet, med et totalareal på 270 kvadratkilometer, hvorav 188 kvadratkilomenter er vannareal. Kart over verneplanen finner du her. Behandlingstiden har vært på nesten tre år, og det har foregått utstrakt lobbyvirksomhet av spesielt kommunale representanter.

Verneplanen er et klart viktig fremskritt for ivaretakelsen av viktige naturtyper på Smøla, men flere viktige områder registreres å ha et beskjedent eventuelt fraværende vern. Områder som savnes kan blant annet sees her, i Fylkets tilrådning av 17. juni 2005 - der de har tatt en rekke områder ut av planen etter lokale innspill. Det er videre ikke gått inn i hvilket vern de ulike områdene har fått, og hva som er innskrenket ift fremlegget. Tidens Krav skriver at det er gjort innsnevringer i foreslått verneplan til fordel for utvidelse/videre utbygging av vindmølleanlegget - hvilket selvfølgelig er ytterst betenkelig med de erfaringene man har i området. Det er for øvrig også tatt hensyn til lokale næringsinteresser, på bekostning av internasjonale verneverdier.

Det legges videre opp til at Smøla kommune skal forvalte verneområdene, og det skal nå utarbeides en forvaltningsplan.

- kongelig resolusjon (i pdf)